9 Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağlantı Yolu Kesimi Otoyol Ana Gövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Kollarında Yatay Ve Düşey İşaretleme Yapılması, Otokorkuluk Montaj-Demontaj İşleri ve Telçit Onarımı Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/436628

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-9.BÖLGE DİYARBAKIR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ BÜYÜKALP CADDESI 21100 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122410200 - 4122410282

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

9 Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağlantı Yolu Kesimi Otoyol Ana Gövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Kollarında Yatay Ve Düşey İşaretleme Yapılması, Otokorkuluk Montaj-Demontaj İşleri ve Telçit Onarımı Yapılması Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Otoyol trafik güvenliği için 600 m2 düşey işaretleme (levha), 8.500 mt beton duvar, 130.000 mt otokorkuluk rayı montaj-demontaj, 30.000 adet otokorkuluk dikmesi montaj-demontaj, 150.000 m2 telçit malzemesi ve işçiliği, 20.000 m jiletli tel ve 60.000 m2 termoplastik yol çizgisi işleri.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu (O-52) 9.Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağlantı Yolu Kesimi (Proje Km:41+948-151+500 Arası) Otoyol Ana Gövde, Bağlantı Yolları ve Kavşak Kollarında

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 670 (AltıYüzYetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı RG ve düzeltme 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı RG) Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. Maddesine istinaden "Her Türlü Yatay İşaretleme (Çizgi) Yapılması Veya Düşey İşaretleme (Levha) Yapılması Veya Otokorkuluk Yapım (Montaj-Demontaj Dahil) İşleri Veya Telçit Ve Beton Duvar Yapım İşleri” ayrı ayrı veya bir arada benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Alüminyum Özel Profilden Bilgi Levhası Yapılması (2,5 m² ve 2,5 m²'den Küçük)

0,17253%

0,25884%

0,25

Alüminyum Özel Profilden Bilgi Levhası Yapılması (2,5 m²'den büyük)

0,35226%

0,52839%

0,25

2 mm Kalınlılığındaki Galvanizli Sacdan Muhtelif Ebatlarda Dörtgen Levha Yapılması

0,102048%

0,15312%

0,25

Galvanizli Sac Profilden Trafik Bilgi Levhası Yapılması (1,5 mm Kalınlıkta)

0,179297%

0,268849%

0,25

Trafik İşaret Levhalarına Tam Reflektif Malzeme Yapıştırılması (Standart Ve Bilgi İşaret Levhları)

0,121763%

0,182692%

0,25

Levhaya Tek Kat Reflektif Malzeme Yapıştırılması (Standart Ve Bilgi İşaret Levhaları)

0,066319%

0,09943%

0,25

Standart Trafik Levha Direğinin Yerine Konulması

0,00313%

0,004694%

0,25

Trafik Bilgi Levhalarınına Temel Yapımı Ve Levha Direği Montajı

0,016072%

0,024108%

0,25

Trafik Bilgi Levhalarınına Ankrajlı Temel Yapılması Ve Levha Direğinin Montajı

0,02898%

0,043424%

0,25

Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonun Komple Yerine Konulması

0,203484%

0,305319%

0,25

Stadart Trafik İşaret Levhası Yerine Konulması

0,000555%

0,000833%

0,25

Trafik Bilgi Levhalarının Yerine Konulması

0,077346%

0,115972%

0,25

Kaplama Üstü Bilgi Levhalarının Yerlerine Konulması

0,169357%

0,253989%

0,25

Standart Trafik İşaret Levhalarının Yerlerinden Sökülmesi

0,000378%

0,000566%

0,25

Trafik Bilgi Levhalarının Yerlerinden Sökülmesi

0,041117%

0,061724%

0,25

Kaplama Üstü Bilgi Levhalarının Yerlerinden Sökülmesi

0,056152%

0,084228%

0,25

Standart Levhala Direğinin Yerinden Sökülmesi

0,0021%

0,0032%

0,25

Trafik Bilgi Levhası Direğinin Yerinden Sökülmesi

0,004292%

0,006439%

0,25

Kaplama Üstü Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonun Komple Yerinden Sökülmesi

0,022736%

0,034003%

0,25

Kavşak İçi Yönlendirme Ve Kaplama Üstü Trafik Bilgi ve Yön Levhaları İçin Kutu Tipi Konstrüksiyonun Yapılması Ve Galvaniz Kaplanması (L, T, Ters U Tipleri) (Muhtelif Ebat Kutu Profilden) (Malzeme, Montaj Ve Nakliye Dahil)

1,262058%

1,893036%

0,5

Yüksek Performanslı Reflektif Malzeme Zati Bedeli (Tip:3) (Herşey Dahil)

0,219974%

0,329859%

0,25

Beton Duvar Yapılması (Herşey Dahil)

10,738627%

16,107941%

4,5

Brüt Beton, Sıvalı Veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Silikon Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)

1,504653%

2,256931%

1

Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

5,930764%

8,896146%

2,5

Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Nakliye Dahil)

6,719993%

10,07994%

2,5

Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) ( Nakliye Dahil)

2,401924%

3,602937%

1,25

Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) (Nakliye Dahil)

2,642053%

3,963028%

1,25

Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dahil Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

0,088099%

0,132149%

0,25

Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Ve Nakliye Dahil)

0,131762%

0,19774%

0,25

Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) İle Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Ve Nakliye Dahil) Montajı (Ral-Rg 620)

0,808755%

1,213133%

0,5

Otokorkuluk Takozu (L=480 mm) Ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Ve Nakliye Dahil) Sökülmesi

0,961173%

1,441759%

0,5

Otokorkuluk Takozu (L=780 mm) Ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Ve Nakliye Dahil) Montajı (Ral-Rg 620)

0,076727%

0,115139%

0,25

Otokorkuluk Takozu (L=780 mm) Ve Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Ve Nakliye Dahil) Sökülmesi

0,089613%

0,134371%

0,25

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

1,535138%

2,302755%

1

Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Nakliye Dahil)

2,150679%

3,225967%

1

Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

0,004048%

0,006072%

0,25

Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)

0,00466%

0,00699%

0,25

Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Montajı (Nakliye Dahil)

0,018025%

0,026986%

0,25

Otokorkuluk Ray Başlık Parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)

0,019788%

0,029682%

0,25

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620 Sigma profilden) (Nakliye Dahil)

0,006798%

0,010197%

0,25

Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesiı (Sigma profilden) ( Nakliye Dahil)

0,007358%

0,01114%

0,25

Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü)

0,126714%

0,19012%

0,25

Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü)

0,11637%

0,1746%

0,25

Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

0,00711%

0,01062%

0,25

Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Nakliye Dahil)

0,008491%

0,012788%

0,25

3N Otokorkuluk Rayı Montajı (Nakliye Dahil)

0,036981%

0,055472%

0,25

3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Nakliye Dahil)

0,022102%

0,033102%

0,25

3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C 150 Profilden) (Nakliye Dahil)

0,074839%

0,112208%

0,25

3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesiı (L=2400 mm, C 150 Profilden) (Nakliye Dahil)

0,037405%

0,056375%

0,25

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı (Nakliye Dahil)

0,002058%

0,002973%

0,25

3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi (Nakliye Dahil)

0,002058%

0,002973%

0,25

3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden Nakliye Dahil)

0,017339%

0,026238%

0,25

3N Otokorkuluk Takozu Ve Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilden)

0,017339%

0,026238%

0,25

Hasar Görmüş Otokorkuluk Dikmesinin Yeniden Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi (Galvaniz Hariç)

2,72425%

4,134262%

1,5

Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi (Galvaniz Hariç)

2,948429%

4,375435%

1,5

Her Çeşit Kafes Tipi Tel Çitin Sökülmesi (Nakliye Dahil)

0,159008%

0,241137%

0,25

Her Çeşit Kafes Tipi Tel Çit Direğinin Sökülmesi (Nakilye Dahil)

0,03037%

0,045996%

0,25

Galvanizli Borudan Düz Çit Direği İmali (L=2,50 mt) (Malzeme Ve Nakliye Dahil)

3,220534%

4,727972%

2

Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması (Malzeme Ve Nakliye Dahil)

6,963183%

10,42335%

4

Galvanizli Borudan Düz Çit Direğinin Montajı (Nakliye Dahil)

1,734863%

2,589664%

1

Galvanizli Kafes Telin Montajı (Nakliye Dahil)

5,26591%

7,945283%

3

Mevcut Telçitin Gerilmesi Ve Onarılması

0,358876%

0,555892%

0,25

Düzlemsel jiletli tel imali ve montajı (Q60)(Herşey dahil)

2,55883%

3,815682%

1

Telçitin Bir Kat Sentetik Boya ile Boyanması

1,04442%

1,629295%

0,5

1,5X2 m Ebatlarında Galvanizli Kafes Tel Çit Pano Ve 2,5 m Boyunda Kare Profilden Düz Çit Direği İmali Ve Montajı (1 Pano+1 Direk= 1 Ano)

0,08137%

0,126898%

0,25

Galvanizli Borudan Düz Çit Direği İmali (L=1,80 mt) (Malzeme Ve Nakliye Dahil)

1,400486%

2,118055%

1

Yatay İşaretlemenin Silinmesi (Su Jeti İle)

2,93202%

4,410877%

1,5

Termoplastik Boya İle Püskürtme (Sprey) Yöntemiyle Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Makine İle-2 mm Kalınlıkta)

5,474423%

8,211583%

2,5

Çift Kompenantlı Boya İle Yaya Geçitleri, Yavaşlama Uyarı Ve Şerit Çizgilerinin Çizilmesi (3 mm Kalınlıkta)

1,585968%

2,378952%

1

Çift Kompenantlı Boya İle Ofset Taraması Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)

1,018685%

1,52798%

0,5

Çift Kompenantlı Boya İle Standart Ok Ve Yazıların Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)

0,162575%

0,243913%

0,25

Çift Kompenantlı Boya İle Çift Ok Ve Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)

0,045978%

0,06942%

0,25

Termoplastik Boya İle Püskürtme (Sprey) Yöntemiyle Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Makine İle-1,5 mm Kalınlıkta)

0,878431%

1,310929%

0,56. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.]

#ilangovtr Basın No ILN02012853