Mahkememizin 14/09/2023 tarih ve 2022/534 esas, 2023/322 sayılı karar gereğince sonuç olarak; "Sanık Halil Başkut’un 22/04/2022 tarihinde müşteki Garip Başkut’a karşı üzerine atılı “Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma” suçunu işlediği anlaşıldığından; eylemine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 150/1. maddesi delaletiyle TCK’nın 86/2. maddesi gereğince aynı yasanın 61/1. Maddesindeki kıstaslar nazara alınarak suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastı ve saiki nazara alınarak ve sanığın mükerrir olması nedeniyle TCK’nın 58/3. maddesi gereğince hapis cezası tercih edilmek sureti ile takdiren 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın eylemini TCK’nın 6/1-f maddesi gereğince silahtan sayılan “Bıçak” ile gerçekleştirdiği anlaşıldığından sanık hakkında hükmolunan cezadan TCK’nın 86/3-e maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası TCK’ nın 62/1. maddesi uyarınca taktiren 1/6 oranında indirilerek 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına," karar verilmiştir.
Müşteki Mehmet ve Fatma oğlu, 1986 doğumlu (TC.No:131******18) GARİP BAŞKUT'un adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı tebligat kanunun 35. maddesinin tatbik imkanı da kalmadığından, tebligatın İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı, 15 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak beyanın zapta geçirilmesi, cezaevinde bulunanlar yönünden aynı süre içerisinde bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine İSTİNAF yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02059697