(Milli Emlak Şefliği)

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Cinsi  Yüzölçümü (m2) Hazine         Payı  (m2) İmar Durumu Fiili Durumu Muhammen Bedel (TL-) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 63090104889 Şanlıurfa Siverek Camikebir 1602 2 Arsa 119,54 Tam Konut Alanı Boş ve İşgalsizdir 720.000,00 180.000,00 27.06.2024 10:00
2 63090104434 Şanlıurfa Siverek Camikebir 1869 8 Arsa 144,46 Tam Konut +Ticari Alan Boş ve İşgalsizdir 722.300,00 181.575,00 27.06.2024 11:00
AÇIKLAMA:
             1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 2  (iki) adet taşınmazın satış ihalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte [Atatürk Bulvarı Güney Mahallesi No:66  Milli Emlak Şefliği] Siverek Milli Emlak Şefliği toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.          
             2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Siverek Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz olarak görülebilir.
             3- İhaleye katılacakların;
                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
                 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
                 c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
                 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları; Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecektir) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). Mevduat veya Katılım Bankalarınca  verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Siverek Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair belgenin ibrazı zorunludur. 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir. 
                 d) İşin gereğine göre Siverek Kaymakamlığınca (Milli Emlak Şefliği) tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
                 e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
             4- Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Ancak satışa çıkarılacak olan Camikebir Mahallesi 1602 ada 2 parsel numaralı taşınmazın satış bedeli üzerinden yüzde yirmi indirim uygulanamayacaktır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.Müşteriden satış bedeli haricinde katma değer vergisi, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 
             5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
             6- 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihlelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorgulama sonrası ihale üzerinde kalması halinde iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.
             7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar kısmı için yüzde bir; 5 milyon TL'den 10 milyon-TL'ye kadar olan kısmı için bindebeş; 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için onbinde yirmibeş döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
             8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
             9- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
İ L A N   O L U N U R
#ilangovtr Basın No ILN02048213